กล้องสแกนใบหน้า (Face Recognition)

กล้องสแกนใบหน้า (Face Recognition)

By IoT กับธุรกิจในไทย

ในปัจจุบันกล้องสแกนใบหน้า ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในระบบหน่วยงานต่าง ๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน วันนี้จึงอยากจะนำเสนอบริษัทชั้นนำที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอย่าง บริษัท จีเนียส เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเชื่อมต่อธุรกิจของคุณด้วยเทคโนโลยี IoT หรือ Internet of Things คือการเชื่อมต่อทุกสิ่ง โดยการเอาเซ็นเซอร์ต่าง ๆ เข้ามาช่วยในธุรกิจของคุณ เช่น การอ่านค่ามิเตอร์ต่าง ๆ เช่น มิเตอร์น้ำ, มิเตอร์ไฟ, ค่าความเป็นกรด-เบส, ค่าความชื้น, ค่าของเสียในน้ำ…

Read More