ปตท. ใช้เซ็นเซอร์ตรวจสภาพท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ปตท. ใช้เซ็นเซอร์ตรวจสภาพท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

By IoT กับธุรกิจในไทย
สถานที่ การ ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ป ต ท.) ส่วนที่ใช้ ท่อนำส่งก๊าซธรรมชาติ เทคโนโลยี เซ็นเซอร์วัดแรงดันท่อ (Pressure Sensor) ระบบวิเคราะห์ข้อมูล Mobile App สำหรับแสดงผล ประโยชน์ ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแรงดันท่อได้อย่างรวดเร็วและตลอดเวลา เพื่อให้งานบำรุงรักษาท่อส่งก๊าซธรรมชาติเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด เมื่อค่าคลาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อยก็รู้และแก้ปัญหาได้ทันที มีภาพลักษณ์ที่ดีด้านการบริหารจัดการ โดยการนำ IT มาใช้ในการบริหารงาน
Read More
ปูนซีเมนต์นครหลวง สร้างโรงงานอัจฉริยะ

ปูนซีเมนต์นครหลวง สร้างโรงงานอัจฉริยะ

By IoT กับธุรกิจในไทย
สถานที่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ส่วนที่ใช้ เครื่องจักร และกระบวนการทั้งหมดให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกัน เทคโนโลยี มี Pervasive Network เชื่อมต่อ Sensor, ผู้ใช้งาน และทุกระบบ Application ต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างทั่วถึงและปลอดภัย ระบบวิเคราะห์ข้อมูล Mobile App สำหรับแสดงผล ประโยชน์ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงด้วยข้อมูลสำหรับการตัดสินใจและการจัดการสิ่งต่างๆ ได้อย่างอัตโนมัติ นำข้อมูลของลูกค้ามาวิเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจ และสื่อสารกับลูกค้าให้ได้ตลอดเวลา เปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้ใช้ข้อมูลเป็นหัวใจหลักในการตัดสินใจทางธุรกิจต่างๆ ฝึกอบรมทักษะของพนักงานและปรับปรุงโครงสร้างขององค์กร...
Read More