ปูนซีเมนต์นครหลวง สร้างโรงงานอัจฉริยะ

ปูนซีเมนต์นครหลวง สร้างโรงงานอัจฉริยะ

By IoT กับธุรกิจในไทย
สถานที่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ส่วนที่ใช้ เครื่องจักร และกระบวนการทั้งหมดให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกัน เทคโนโลยี มี Pervasive Network เชื่อมต่อ Sensor, ผู้ใช้งาน และทุกระบบ Application ต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างทั่วถึงและปลอดภัย ระบบวิเคราะห์ข้อมูล Mobile App สำหรับแสดงผล ประโยชน์ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงด้วยข้อมูลสำหรับการตัดสินใจและการจัดการสิ่งต่างๆ ได้อย่างอัตโนมัติ นำข้อมูลของลูกค้ามาวิเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจ และสื่อสารกับลูกค้าให้ได้ตลอดเวลา เปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้ใช้ข้อมูลเป็นหัวใจหลักในการตัดสินใจทางธุรกิจต่างๆ ฝึกอบรมทักษะของพนักงานและปรับปรุงโครงสร้างขององค์กร...
Read More