ปตท. ใช้เซ็นเซอร์ตรวจสภาพท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ปตท. ใช้เซ็นเซอร์ตรวจสภาพท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

By IoT กับธุรกิจในไทย
สถานที่ การ ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ป ต ท.) ส่วนที่ใช้ ท่อนำส่งก๊าซธรรมชาติ เทคโนโลยี เซ็นเซอร์วัดแรงดันท่อ (Pressure Sensor) ระบบวิเคราะห์ข้อมูล Mobile App สำหรับแสดงผล ประโยชน์ ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแรงดันท่อได้อย่างรวดเร็วและตลอดเวลา เพื่อให้งานบำรุงรักษาท่อส่งก๊าซธรรมชาติเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด เมื่อค่าคลาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อยก็รู้และแก้ปัญหาได้ทันที มีภาพลักษณ์ที่ดีด้านการบริหารจัดการ โดยการนำ IT มาใช้ในการบริหารงาน
Read More