สถานที่

ห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า

ส่วนที่ใช้

ห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า

เทคโนโลยี

  1. Ultrasonic sensor
  2. ระบบวิเคราะห์ข้อมูล
  3. ไฟ LED ประจำแต่ละที่จอดรถ
  4. จอแสดงผล LED

ประโยชน์

  1. เพื่อให้ลูกค้าเห็นจำนวนรถที่จอดรถว่างในแต่ละชั้นได้ทันที
  2. เพิ่มความคล่องตัวของการจราจรภายในอาคารจอดรถ
  3. ลดเวลาในการหาที่จอดรถ
  4. ลดการสิ้นเปลืองน้ำมันในการวนหาที่จอดรถ
  5. มีภาพลักษณ์ที่ดีด้านการบริหารจัดการ โดยการนำ IT มาใช้ในการบริหารงาน