สถานที่

มหาวิทยาลัยสุรนารี

ส่วนที่ใช้

ห้องคลังยาของมหาวิทยาลัยสุรนารี

เทคโนโลยี

  1. เซ็นเซอร์ควบคุณอุณหภูมิ
  2. ระบบวิเคราะห์ข้อมูล
  3. Mobile App สำหรับแสดงผล

ประโยชน์

  1. ตรวจสอบอุณหภูมิได้ตลอดเวลาจากมือถือ
  2. มีแจ้งเตือนเมื่อความชื้นห้องยามีมากเกินไป
  3. มีภาพลักษณ์ที่ดีด้านการบริหารจัดการ โดยการนำ IT มาใช้ในการบริหารงาน