สถานที่

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ส่วนที่ใช้

ถังขยะภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เทคโนโลยี

  1. Smart Trash Bin ตรวจสอบปริมาณขยะเต็มและกลิ่นของขยะได้
  2. ระบบวิเคราะห์ข้อมูล
  3. Mobile App สำหรับแสดงผล

ประโยชน์

  1. แก้ไขปัญหาขยะล้นถังก่อนถึงรอบเวลาจัดเก็บ
  2. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ การจัดเก็บ
  3. เป็นการดูแลทัศนียภาพของมหาวิทยาลัยให้สะอาดสวยงาม