สถานที่

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ใช้

เครื่องจักร และกระบวนการทั้งหมดให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกัน

เทคโนโลยี

  1. มี Pervasive Network เชื่อมต่อ Sensor, ผู้ใช้งาน และทุกระบบ Application ต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างทั่วถึงและปลอดภัย
  2. ระบบวิเคราะห์ข้อมูล
  3. Mobile App สำหรับแสดงผล

ประโยชน์

  1. เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงด้วยข้อมูลสำหรับการตัดสินใจและการจัดการสิ่งต่างๆ ได้อย่างอัตโนมัติ
  2. นำข้อมูลของลูกค้ามาวิเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจ และสื่อสารกับลูกค้าให้ได้ตลอดเวลา
  3. เปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้ใช้ข้อมูลเป็นหัวใจหลักในการตัดสินใจทางธุรกิจต่างๆ
  4. ฝึกอบรมทักษะของพนักงานและปรับปรุงโครงสร้างขององค์กร ให้สามารถรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในอนาคตได้
  5. ปรับปรุงโรงงานให้เป็นอัจฉริยะและสามารถเชื่อมต่อข้อมูลและการตัดสินใจต่างๆ ให้ตอบรับต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอนาคต