สถานที่

การ ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ป ต ท.)

ส่วนที่ใช้

ท่อนำส่งก๊าซธรรมชาติ

เทคโนโลยี

  1. เซ็นเซอร์วัดแรงดันท่อ (Pressure Sensor)
  2. ระบบวิเคราะห์ข้อมูล
  3. Mobile App สำหรับแสดงผล

ประโยชน์

  1. ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแรงดันท่อได้อย่างรวดเร็วและตลอดเวลา
  2. เพื่อให้งานบำรุงรักษาท่อส่งก๊าซธรรมชาติเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
  3. เมื่อค่าคลาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อยก็รู้และแก้ปัญหาได้ทันที
  4. มีภาพลักษณ์ที่ดีด้านการบริหารจัดการ โดยการนำ IT มาใช้ในการบริหารงาน